5.4 (3) การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการของหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตนอกเหนือจากที่กำหนด

5.4 (3) การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการของหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตนอกเหนือจากที่กำหนด

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 5.4-(3)ime-of-operation-of-the-service-unit 208 KB 124