แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ