มติคณะรัฐมนตรีด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

มติคณะรัฐมนตรีด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 159 KB 1
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 461 KB 1
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 70 KB 1
pdf มติ ครม. เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 798 KB 1
pdf มติค.ร.ม เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2550 323 KB 1
pdf มติ ครม. วันที่ 23 มิ.ย 2552 261 KB 1
pdf มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 161 KB 1
pdf มติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 192 KB 1
pdf หนังสือเวียนแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการ 238 KB 1
pdf หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติ ค.ร.ม.อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 1 MB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 313 KB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 377 KB 1
pdf มติครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 180 KB 1
pdf มติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2543 358 KB 1
pdf มติครม.เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2542 235 KB 1
pdf เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 89 KB 1
pdf แนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 476 KB 1
pdf ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 404 KB 1
pdf มติ ครม. เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 798 KB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 ผลการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2540 248 KB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 ผลการปฏิบัติตาม พรบ. พ.ศ. 2540 248 KB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 248 KB 1
pdf มติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 2 MB 1
pdf การรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน 81 KB 1
pdf หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติ ค.ร.ม.อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 1 MB 1