มติคณะรัฐมนตรีด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

มติคณะรัฐมนตรีด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 153 KB 133
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 449 KB 122
pdf มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 66 KB 131
pdf มติ ครม. เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 793 KB 112
pdf มติค.ร.ม เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2550 309 KB 108
pdf มติ ครม. วันที่ 23 มิ.ย 2552 253 KB 116
pdf มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 153 KB 110
pdf มติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 183 KB 123
pdf หนังสือเวียนแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการ 226 KB 115
pdf หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติ ค.ร.ม.อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 1 MB 114
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 309 KB 115
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 369 KB 109
pdf มติครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 172 KB 113
pdf มติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2543 342 KB 109
pdf มติครม.เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2542 221 KB 114
pdf เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 88 KB 112
pdf แนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 464 KB 114
pdf ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 387 KB 109
pdf มติ ครม. เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส 793 KB 105
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 ผลการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2540 243 KB 105
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 ผลการปฏิบัติตาม พรบ. พ.ศ. 2540 243 KB 116
pdf มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 243 KB 109
pdf มติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 2 MB 109
pdf การรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน 76 KB 115
pdf หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติ ค.ร.ม.อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 1 MB 122