คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงาน (เฉพาะกลุ่มภารกิจอำนวยการ)

คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (เฉพาะกลุ่มภารกิจอำนวยการ)