คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์