คำสั่ง ยกเลิกและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน

คำสั่ง ยกเลิกและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 5.คำสั่งรอง ผอ. หน.กลุ่มงาน คำสั่งที่ 7- 2563 1 MB 75