ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน
2. บทความเรื่อง ประเมินผลงานทางวิชาการ
3. บทความเรื่อง ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
4. บทความเรื่อง ลูกหนี้อยู่ที่ไหน
5. บทความเรื่อง โควิด 19 เป็นเหตุ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 721 937 KB 14