ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง หมอขอเวชระเบียน
2. บทความเรื่อง แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่
3. บทความเรื่อง ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
4. บทความเรื่อง ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย
5. บทความเรื่อง บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2456 485 KB 8