ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ใบอนุญาตเปิดคลินิก
2. บทความเรื่อง ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน
3. บทความเรื่อง โครงการอาหารกลางวัน
4. บทความเรื่อง เงินค่าตอบแทน
5. บทความเรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 2063 320 KB 9