ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า
2. บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์
3. บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน
4. บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5. บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1481 586 KB 42
pdf 1488 343 KB 45