ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ขอประเมินใหม่นะ
2. บทความเรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
3. บทความเรื่อง ข้อมูลประกันสังคม
4. บทความเรื่อง กลัวผีโผล่ในทะเบียนบ้านครับ
5. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 3336 551 KB 51
pdf 3102 553 KB 74