ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ชาวบ้านได้อะไร
2. บทความเรื่อง ก็ผมมีสิทธิ์
3. บทความเรื่อง โครงการดี ต้องดูได้
4. บทความเรื่อง ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
5. บทความเรื่อง เอายังไงดี

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 3158 583 KB 79
pdf 3360 555 KB 60