ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
2. บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน
3. บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
4. บทความเรื่อง ข้อมูลต่างด้าว
5. บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1570 975 KB 60
pdf 1611 510 KB 66