ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ
2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา
3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ได้ย้าย
4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 4707 579 KB 65
pdf 0021 611 KB 83