ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย

2.บทความเรื่อง ทำไมสองมาตรฐาน

3.บทความเรื่อง คลินิกเถื่อนหรือเปล่า

4.บทความเรื่อง ข้อมูลคนต่างด้าว

5.บทความเรื่อง 5 ปี มีงานอะไรบ้าง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1570 975 KB 66
pdf 1611 510 KB 64